اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق مالکیت فکری

مقالات كامل

  • قانون (و آیین نامه اجرایی قانون) ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری - نوامبر 2014

    مصوب ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن
    فصل اول ـ اختراعات
    ماده ۱ ـ اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارايه مي كند و مشكلي را دريك حرفه ، فن ، فناوري ، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد.
    ماده ۲ ـ اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي ، اختراعي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معناي گسترده آن (...)